Toekomstvisie

Middels de oprichting van het “Nationaal Thuisonderwijs Netwerk” (INTN) wordt gestreefd naar de tevredenheid van Allaah door vrij islamitisch onderwijs aan te bieden aan kinderen die vrijgesteld zijn van de verplichting om ingeschreven te zijn op een school (thuisonderwijzers). 

INTN staat voor vrij islamitisch onderwijs wegens het feit dat dit onderwijs aan geen enkele vorm of soort van wet- en regelgeving is onderworpen volgens de leerplicht. Dit maakt dat wij in alle facetten van het onderwijs, alle vrijheid genieten om Allaah’s tevredenheid na te streven middels o.a. het bieden van een islamitisch totaalpakket waarin wordt voorzien in de opvoeding en educatie van het kind.

Door het oprichten van een netwerk trachten wij het thuisonderwijs laagdrempelig en aantrekkelijk te maken. Hierdoor kan:

  • Elke ouder met zijn kinderen genieten van echt islamitisch onderwijs;
  • De goedheid zich in-shaa’-Allaah verspreiden;
  • Er een stevige basis gelegd worden voor een ummah van goed gedrag.
  • Het kind worden opgevoed tot een bewuste en weerbare persoon met een sterke en standvastige islamitische identiteit; 
  • Het onderwijs vlot en adequaat worden doorlopen (zowel basis als voortgezet onderwijs).