Algemene voorwaarden

1. Definities

 • Leerling: de persoon die is ingeschreven bij het Islamitisch Nationaal Thuisonderwijs Netwerk (verder te noemen: INTN).
 • Onderwijsprogramma: het onderwijsprogramma verschaft informatie betreffende de educatie van het INTN, en bevindt zich o.a. in de Schoolgids.

2. Aanmelding en toelating

 • Aanmelding bij het INTN kan slechts geschieden middels de door het INTN aangewezen methode (namelijk elektronisch middels het online inschrijfformulier op de website van het INTN.
 • Aanmelding voor een opleiding kan slechts geschieden binnen de daarvoor aangewezen aanmeldingsperiode. Het INTN behoudt zich het recht voor hierop uitzonderingen te maken.
 • Aanmelding is slechts mogelijk voor het complete programma: cursusonderdelen kunnen niet afzonderlijk worden gevolgd, tenzij door het INTN anders is aangegeven in het desbetreffende studieprogramma. Inschrijving is minimaal voor de duur van één studiejaar.
 • De toelatingsleeftijd wordt per opleiding door het INTN aangegeven in de betreffende Schoolgids.
 • Aanmelding voor een opleiding kan slechts geschieden indien men voldoet aan alle door het INTN gestelde toelatingseisen. Het INTN behoudt zich het recht voor hierop uitzonderingen te maken.
 • Het INTN kan aanvullende toelatingseisen stellen aan de Leerling naar gelang de opleiding of het niveau. 
 • De Leerling wordt desverzocht getoetst om aan te kunnen tonen te voldoen aan de desbetreffende gestelde toelatingseisen.
 • Het INTN is gerechtigd de Leerling zonder opgave van redenen niet toe te laten tot een opleiding. De niet-toelating van de Leerling tot een opleiding wordt door het INTN per e-mail bevestigd.
 • Bij overschrijding van het aantal beschikbare studieplaatsen, behoudt het INTN zich het recht voor op grond van toelatingseisen Leerlingen te selecteren voor een opleiding of cursus.

3. Verplichte conferentie

 • Het INTN organiseert in-shaa’-Allaah jaarlijks een Islamitische opvoedkundige conferentie. Het bijwonen van beide conferenties is voor elke Leerling een verplicht onderdeel van het studieprogramma. Deze verplichte aanwezigheid geldt voor alle niveaus.
 • Leerlingen die een Islamitische reden hebben om niet aanwezig te zijn bij de conferentie, dienen hiervoor een verzoek tot vrijstelling in te dienen bij de directie.
 • Voor elke conferentie wordt een verplichte bijdrage gevraagd van 30 euro. Deze bijdrage is niet inbegrepen bij de lesbijdragen van de opleiding. 

4. Kledingvoorschriften

 • Aangezien wij een Islamitische opvoedkundige instelling zijn, en wij ernaar streven dat onze leerlingen, ouders en personeel zoveel mogelijk de regels van Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa nakomen, proberen wij eenieder zoveel mogelijk hierin te stimuleren. Het INTN hanteert daarom Islamitische kledingvoorschriften op al haar locaties.
 • Deze kledingvoorschriften gelden voor iedereen, zowel broeders als zusters: leerlingen, ouders en personeel.
 • Van elke zuster wordt verwacht dat zij de hidjaab draagt,en ongeparfumeerd naar de les komt.
 • Van elke broeder wordt verwacht dat hij geen strakke broeken draagt die de 3awrah weergeven, en geen petten draagt.
 • Lees als advies/richtlijn het artikel over Islamitische kledingvoorschriften.

5. Betaling

 • De prijs van de opleiding is een vaste prijs. Er is geen BTW verschuldigd tenzij dit anders wordt vermeld.
 • Bij inschrijving voor de cursus/opleiding is de Leerling de leskosten voor het hele onderwijsjaar verschuldigd.
 • Het INTN behoudt zich het recht voor betalingsregelingen te treffen met de ouders, indien noodzakelijkheid hiervan aangetoond kan worden door de ouders, en de directie vervolgens concludeert dat er sprake is van een Islamitische reden voor het treffen van een regeling.
 • Ouders zijn zonder ingebrekestelling in verzuim door het enkele verloop van een betalingstermijn, tenzij de overschrijding van de betalingstermijn hem niet kan worden toegerekend.

6. Annulering door Leerling

 • Annulering van een opleiding kan slechts geschieden door een e-mail aan de directie te richten.
 • Annulering/uitschrijving vindt plaats met ingang van de datum waarop de Leerling is afgemeld.
 • Annulering door de Leerling is zonder kosten mogelijk tot de aanvang van de opleiding.
 • Bij annulering door de Leerling vindt teruggave van de voldane lesbijdrage slechts plaats indien de annulering vóór 1 september (bij de september/oktober instroom) of vóór 1 februari (bij de februari/maart instroom) plaatsvindt.
 • Vanaf aanvang van de cursus/opleiding is de Leerling de leskosten voor het hele collegejaar verschuldigd.
 • Vanaf 1 september (bij de september/oktober instroom) of vóór 1 februari (bij de februari/maart instroom) van de opleiding is (gedeeltelijke) restitutie van het lesgeld in geen geval mogelijk, ongeacht de reden van ouders om de leerling uit te schrijven.

7. Tussentijdse beëindiging

 • Tussentijdse beëindiging van de opleiding door de Leerling dient schriftelijk of per e-mail te geschieden.
 • Tussentijdse beëindiging van de opleiding vindt plaats met ingang van de datum waarop de Leerling is afgemeld.
 • Bij tussentijdse beëindiging van de opleiding door de Leerling vindt geen restitutie van het lesgeld plaats.
 • Indien een Leerling wegens een geldige Islamitische reden (de beoordeling van de geldigheid hiervan geschiedt slechts door de directie) genoodzaakt is zijn deelname aan een opleiding/cursus te annuleren, kan de Leerling eventueel in aanmerking komen voor het op een latere tijd bijwonen van de niet-gevolgde lessen van het desbetreffende onderwijsjaar. De directie beslist per situatie in hoeverre het al dan niet mogelijk is de desbetreffende lessen op een later tijdstip in te halen. Restitutie van het lesgeld of een deel daarvan, is niet mogelijk.

8. Auteursrecht en intellectueel eigendomsrecht

 • Het auteursrecht en/of intellectueel eigendomsrecht dat verband houdt met een door het INTN verzorgde opleiding, wordt/blijft eigendom van het INTN.
 • Niets uit het Cursus- of lesmateriaal mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopiëren, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van het INTN.
 • Het bepaalde in dit artikel geldt ook na het einde van de opleiding of na tussentijdse beëindiging of annulering.

9. Eventuele klachten

 • In geval van eventuele klachten inzake het functioneren van het INTN of de kwaliteit van de opleiding of cursus, kan men zich schriftelijk wenden tot de directie van het INTN.